Live
26Gravy robber5Gravy robberGorgovitch3Gorgovitch25Sheldon1Sheldon2MCG | harmful4MCG | harmful024Nffb| Willie fresco2Nffb| Willie frescoMaverick8Maverick23Gorgovitch3GorgovitchViper7Viper22MCG | harmful4MCG | harmfulVj6Vj21Gravy robber5Gravy robberSheldon1Sheldon20The thick mistress9The thick mistressGorgovitch3Gorgovitch19Maverick8Maverick0MCG | harmful4MCG | harmful218Viper7Viper0Gravy robber5Gravy robber217Sheldon1SheldonVj6Vj16Gorgovitch3Gorgovitch2Nffb| Willie fresco2Nffb| Willie fresco115Gravy robber5Gravy robber2The thick mistress9The thick mistress014Vj6Vj0Maverick8Maverick213Viper7Viper0Sheldon1Sheldon212Gorgovitch3Gorgovitch0MCG | harmful4MCG | harmful211Nffb| Willie fresco2Nffb| Willie fresco2Gravy robber5Gravy robber110The thick mistress9The thick mistress0Viper7Viper29Sheldon1Sheldon2Maverick8Maverick08Gravy robber5Gravy robber1MCG | harmful4MCG | harmful27Vj6Vj1Gorgovitch3Gorgovitch26Viper7Viper0Nffb| Willie fresco2Nffb| Willie fresco25The thick mistress9The thick mistress0Sheldon1Sheldon24Gravy robber5Gravy robber2Vj6Vj03MCG | harmful4MCG | harmful2Viper7Viper02Gorgovitch3Gorgovitch2Maverick8Maverick11Nffb| Willie fresco2Nffb| Willie fresco2The thick mistress9The thick mistress0Round 1Round 2Round 3Round 4Round 5Round 6Round 7Round 8Round 9
Vj
Viper
Gravy robber
Maverick
MCG | harmful
The thick mistress
Sheldon
Nffb| Willie fresco
Maverick
Viper
The thick mistress
Vj
Nffb| Willie fresco
MCG | harmful
Gorgovitch
Sheldon
Maverick
The thick mistress
Vj
Nffb| Willie fresco
Gravy robber
Gorgovitch
Sheldon
MCG | harmful
Nffb| Willie fresco
Maverick
Gorgovitch
Viper
MCG | harmful
Vj
Gravy robber
Sheldon
The thick mistress
Gorgovitch
Maverick
MCG | harmful
Viper
Gravy robber
Sheldon
Vj
Gorgovitch
Nffb| Willie fresco
Gravy robber
The thick mistress
Vj
Maverick
Viper
Sheldon
Gorgovitch
MCG | harmful
Nffb| Willie fresco
Gravy robber
The thick mistress
Viper
Sheldon
Maverick
Gravy robber
MCG | harmful
Vj
Gorgovitch
Viper
Nffb| Willie fresco
The thick mistress
Sheldon
Gravy robber
Vj
MCG | harmful
Viper
Gorgovitch
Maverick
Nffb| Willie fresco
The thick mistress